}
ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ
 

Кардиоваскуларни решенија

Медицинската книга „Кардиоваскуларни решенија“ е веќе во продажба и може да се купи на следните продажни места во Р.Македонија:

 • Просветно дело
 • Култура
 • Матица Македонска
 • Книжарница Три
 • Академска Книга
 • Табернакул
 • KupiKniga.mk

13 години Филип Втори

Медицинската книга „Кардиоваскуларни решенија“ е веќе во продажба и може да се купи на следните продажни места во Р.Македонија:

 • Просветно дело
 • Култура
 • Матица Македонска
 • Книжарница три
 • Академска Книга
 • Табернакул

Едукативни собири

Месечни собири


Во болницата веќе 10 години функционира научниот клуб во кој земаат активно учество сите лекари како и средниот медицински кадар.
Овој клуб има подготвено своја годишна програма според која еднаш месечно се одржуваат научни работилници со предавања од областа на кардиохирургијата. До сега се одржани над 40-тина вакви работилници.

 

Распоред на работилници за 2013 година 

1.

26.06.2013

Работилници за Basic life support и реанимација
Овие работилници веќе неколку години се пракса од континуираната едукација која се обавува во Филип Втори. Истите се обавуваат два пати во годината и се наменети за подобрување на квалитетот на работа на вработените во Филип Втори и нивно обучување за basic life support според најновите guideline-си.

2.

18.06.2013

Тема:
Карактеристиките и намената на Prismaflex, презентација на  SW 7.10, Oxiris, Phoxilium и TPE и новини во CRRT – претставник од GAMBRO

3.

12.06.2013

Тема: 
Новини во индикационото подрачје на Xarelto (Rivaroxaban) – третман на белодробна тромбемболија - претставник на Bayer

Тема: 
Valve-sparing root replacement with root reduction plasty and patch neointima placement - Д-р Ѓоко Куциновски

Тема:  
Рана и интензивна физикална терапија во третманот на нервномускулна слабост стекната во единица за интензивно лекување кај пациенти на продолжена механичка вентилација   -  физиотерапевт Олгица Димитров

4.

06.04.2013

Тема:
Современ пристап во третманот на уролитијаза со посебен осврт на ПЦНЛ (PCNL) - проф. Ремзи Саглам од Универзитетската Уролошка Клиника од Анкара

5.

20.03.2013

Тема: 
Дијастолна дисфункција на срцето – Д-р Енвер Идоски

Тема: 
Постоперативни аритмии – Д-р Милка Клинчева

Тема:
Современа дијагноза и третман на периферната артериска болест – Д-р Јулијана Шорко-Андреевска

6.

15.03.2013

Семинар – Теми:
• Физикална терапија кај пациенти со селективен АСВР -  Кинезитерапевт Влатко Минов
• Физикален третман кај педијатриски кардиохируршки пациенти – Дипл. Фт Блаже Арсов
• Ефектите од позиционирање на телото  врз пулмоналната функција – Дипл. Фт  Горан Дракалски
• Позиционирање и мобилизација кај долго лежечки пациенти во интензивна нега – Дипл. фт Олгица Димитров
• Рана рехабилитација кај пациенти со ендопротеза на колк – фт Анета Манасиева
• Мускулно скелетни тумори и современ третман Проф.Др.Ѓорѓи Зафировски

7.

01.03.2013

Тема: Промоција на книгата „Кардиоваскуларни решенија “

Акад. Проф. Д-р Живко Попов- уводен збор
Проф. Д-р Турина – промотор на книгата
Акад. Д-р Жан Митрев – автор на книгата

8.

13.02.2013

Тема:
Несакани ефекти по пореметена спластична циркулација во тек на операција – д-р Тања Анѓушева

Тема:
Несакани ефекти по употребата на машината за вонтелесен крвоток“– д-р Емил Стоицовски

9.

31.01.2013

Тема: Chirocaine (levobupivakain) со следните индикации:
• хируршка анестезија
• третман на болка
• Деца
Претставник од компанијата ABBOTT

10.

22.01.2013

Тема:
• Early RVOT surgery: Timing and choice of techniques.  -д-р Сарис  (dr. Georgios Sarris)
• Pediatric cardiac surgical emergencies: Do they still exist?  -д-р Сарис  (dr. Georgios Sarris)  

11.

03.01.2013

Работилници на тема:
• Основни принципи на basic life support – транспорт и менаџирање на критично болен пациент – др. Емил Стоицовски и мед. сес. Весна Наумоска
•  Објаснување и едукација за ракување со амбулантното возило – тех. служба Петар Петровски  

Распоред на работилници за 2012 година

1.   

05.12.2012   

Tема:
„Оптимална терапија на болката и отокот (Fastum gel, Dexomen, Lioton 1000 gel) - преставник од Berlin Chemie

Tема:
„HUMAREADER HS ELISA и MiniVIDAS-  осврт на можностите во имунолошската дијагностика на системот“ - преставник од Biotek 

2.

07.11.2012

Tема:
„ Дијабет тип 2 - рана детекција и третман во функција на превенција на кардиоваскуларни компликации “ – предавач др. Јасмина Зафировска

Tема:
„CDC guidelines за превенција на инфекции на хируршки рани“ – предавач др. Катерина Јанковска

Tема:
„Новитети од Лек во кардиолошкото портфолио - XALEC (candesartan) и COUPET ( rosuvastatin )“ –преставник на Лек 

3.

18.10.2012

Novo Analitica од Хрватска, со темите:
1. ROTEM – Ротациска тромбоеластографија (теорија, примена, интерпретација, економска оправданост)-
2.  GEM  - фамилија на автоматски гасни анализатори, елекролити и метаболити.
3. MULTIPLATE – агрегометрија како комплементарна анализа на тромбоеластографија - информативно
4. Информативен преглед на продажната програма на Novo Analitica d.o.o. (клиничка хемија, имонохемија, молекуларна биологија итн.)
Тема:
Известување од 12от Конгрес на Интернационалната Федерација за Контрола на Инфекции (IFIC)– оддел за микробиологија Филип Втори 

4.

03.10.2012

Tема:
„Biokril Aktiv” - преставник на Алкалоид

Tема:
„Нов Schiller ECG holter систем“ – преставник на Schiller од Белград
тема: „Антибиотици и антибиотска терапија“ – др. Катерина Јанковска

5.

 20.06.2012

Tема:
Алкалоид во превенција и лекување на кардиоваскуларни болести – преставник на Алкалоид.

Tема:
VerifyNow првиот систем за мерење на индивидуален одговор на антитромбоцитна терапија – преставник на Accumetrics, Србија.

Tема:
Тромбофилија кај артериски и венски тромбози - Др. Елена Амбаркова Виларова

Tема: Ивестување од конгресот за срцева слабост одржан во Белград – др. Милка Клинчева 

6.

30.05.2012

Tема:
Новитети во оралната антиагрегациона терапија Brilique(ticagrelor) – преставник на Astra Zeneca

Tема:
Индекс на телесна маса и здравствениот квалитет на живот кај пациенти пред коронарна ангиографија – псих. Илија Дојчиновски

7.

16.05.2012

Tема:
Интра и постоперативно спасување на крвта – Др. Бранко Цалија од ИКВБ Дедиње
тема: Систем за автотрансфузија XTRA од Sorin – Владо Класич,  претставник на SORIN GROUP -  Италија

8.

09.05.2012

Tема:
Guidelines  за миокардна реваскуларизација – др. Кирил Долдурув

Tема:
Известување од интернационален симпозиум во Истанбул, Мај 2012 – др. Тања Анѓушева

9.

11.04.2012

Tема:
Co Третман на венска тромемболија и препаратот Xarelto – преставник на Bayer

Tема:
Стрес тест ехокардиографија – др. Милка Клинчева

10.

28.03.2012

Tема:
Co-Prenessa единствена фиксна дозна комбинација на ACE инхибитор (perindopil) со Indapamid – преставник на Крка

Tема:
Хемодинамски мониторинг основа на интензивната нега – Др. Тања Анѓушева

Tема:
Употреба на антибиотици – Др. Снежана Т. Ѓуроска

11.

08.03.2012

Tема:
Ново од Крка во третманот на хипертензијата - преставник на Крка

Tема:
Фибрински лепак произведен од сопствена крв на пациентот, colon ring – THD slide за трајно решвање на хемороиди- преставник на SVN

Распоред на работилници за 2011 година 

1.

 21.12.2011

Tема:
Cholesterin Reduktion од Dr Wolz – преставник на Еуро- Фарма

Tема:
Употреба на lerkanidipine, најновиот калциум блокатор во терапија на хипертензија- преставник на Berlin – Chemie

2.

  16.11.2011

Tема:
Известување од конгресот EACTS 2011 (web cast) - Др. Никола Христов

3.

 09.11.2011

Тема:
“α липоична киселина во облик на таблети и ампули како
монотерапија при дијабетична полиневропатијa” – предавач
преставник од Demax Nova

Тема:
“α липоична киселина во комплексните препарати на HealthAid, за
превенција на секундарните компликации од дислипидемија и
дијабет” – предавач преставник од Demax Nova

Тема:
“Превенција на мозочен удар кај пациенти со атријална
фибрилација – резултати од студијата ROCKET AF” предавач
преставник од Bayer 

4.

 26.10.2011

Тема:
“Celebrex (Celecoxib)” – предавач преставник од MetaMedico

Тема:
“Lyrica (Pregabalin)” - предавач преставник од MetaMedico

5.

  28.09.2011 

Тема:
“Roswera – Моќен, незапирлив, нов антилипемик од Крка”
предавач преставник на КРКА

Тема: “Nolpaza – инхибитор на протонска пумпа со најмал афинитет за интеракции” - предавач преставник од КРКА

6.

  14.07.2011

Тема:
“Основи и примена на молекуларните PCR методи за превентивни
и дијагностички цели” – предавач преставник од BIOSISTEMI MK  

7.

 11.05.2011

Тема:
“Фабриева болест и нејзино лекување” – предавач преставник од
Solpharm

8.

  20.04.2011

Тема: “Prenessa – perindopril со додадена вредност” – предавач
преставник од КРКА

Тема: “Специјални формулации на Health Aid -HeartMax; Livercare;
Serrapeptase” – предавач преставник од Demax Nova

Тема: “APOTEL – paracetamol 1000mg 3amp x 6,7ml” предавач преставник на Марти Алко   

9. 

 06.04.2011

Тема:
“Orthokine” предавач Др. Александра Димова

Тема:
“Први наши искуства во дијагноза и третман на CCSVI кај болни
од MS” – предавач  Др. Звонко Атанасов

Тема: “Известување за 12от форум за кардиоваскуларна нега одржан во Будимпешта” предавч Др. Милан Марковски

10.

  09.03.2011

Тема:
“КРКА ви нуди современ третман за пациентите со
коронарна срцева болест” предавач преставник од КРКА

Тема:
“Crestor- се што е потребно од стaтинска терапија” – предавач
преставник од AstraZeneca

Тема:
“Meronem- Болнички инфекции соодветна емпириска терапија” –
предавач преставник од AstraZeneca

11.

 23.02.2011

Тема:
“Цефалоспорини”–  предавач преставник од Алкалоид

Тема:
“Комплетна поддршка на имуниот систем” – предавач преставник
од Dr. Walz

Тема:
“Avaricon, CardioK2, Osteo K2, Duobiotic” – предавач преставник од
Pharmanova

12.

 02.02.2011

Тема:
“Arixtra – Сигурна насока во квалитетна антикоагулација”–
предавач преставник од Glaxo Smith Kline

Тема:
“Flixotide – Инхалаторен кортикостероид за третман на асма и
ХОББ” –  предавач преставник од Glaxo Smith Kline

Тема:
“Плива – кардио палета” – предавач преставник од Pliva

Тема:
“64 ECG gated MSCT of coronary arteries and ascending aorta –
clinical approach“ – предавач Др. Лидија Вељановска

Тема:
“64 ECG gated MSCT of coronary arteries and ascending aorta –
technical approach” – предавач  мед. тех. Даниела Пејковиќ

Распоред на работилници за 2010 година

 

1.

01.12.2010

Тема:
“Современа инсулинска терапија”- преставник на NovoNordisk

Тема:
“Стекната хемофилија – тераписки аспект и клинички менаџмент”-преставник на NovoNordisk

Тема: – “Moxifloxacin – оптимална флурокинелонска комбинација” – преставник на Bayer

Тема: “Octaplex” Преставник од Octapharma заедно со др. Елена Амбаркова

2.

12.01.2010

Тема:
“Современа инсулинска терапија”- преставник на NovoNordisk

Тема:
“Стекната хемофилија – тераписки аспект и клинички менаџмент” -преставник на NovoNordisk

Тема:
“Moxifloxacin – оптимална флурокинелонска комбинација” – 
преставник на Bayer

Тема:
“Octaplex” Преставник од Octapharma заедно со др. Елена Амбаркова

3. 25.11.2010 Тема:
“Ефектот на Concor врз периоперативниот морталитет и миокарден инфакрт кај високоризични по васкуларна хируршка интервенција (DECREASE I,  DECREASE II)” – предавач др. Сашо Блажевски (преставник на компанијата Варус)

Тема:
“LODOZ – комбиниран пристап во артериска хипертензија” – 
предавач др. Перица Костовски (преставник на компанијата Варус)

Тема:
“Новини во ALS” – предавач Др. Владо Петровски
4. 03.11.2010 ”Искуства од конгресот во Барцелона и преставување на 
Nexium” – преставник на Astra Zeneca

Тема:
“Искуства од Барцелона” – предавач Др. Стојковски

Тема:
“Преврска на рана” – предавач Др. Христов
5. 13.10.2010 Тема:
“Значење на DRG” - предавач Др. Јасмина Зафировска

Тема:
“Nebilet” – преставник од  Berlin - Chemie

Тема:
“PK Merz” -  преставник од Phoenix Pharma Скопје
6. 29.09.2010 Тема:
“Клинички профил на Fragmin (dalteparin)”  - преставник на Pfizer

Тема:
  “Испитување на антимикробна осетливост, стандарди 2010” – предавач Др. Снежана Т. Ѓуроска

Тема:
“Рено – ренална заместителна терапија на кардиохируршка интензивна нега” -  предавач Др. Тања Анѓушева

Тема:
“Психодинамика на стрес и перцепција на стресот како ризик фактор во развој на кардиоваскуларно заболување кај хоспитализирани пациенти во ПЗУ   ФИЛИП ВТОРИ” – предавач псих. Љубица Наумоска
7.  28.07.2010 Тема:
“Менаџмент на пациенти со суправентрикуларна аритмија“–предавач  Др.Милка Клинчева

Тема:
“Will new Anticoagulant change thrombosis management ” – предавач преставник на Bayer 

Тема:
“Dysport (botulinum toxin type A) во третман на неуромускулни заболувања” – предавач преставник на Pharma Swiss
8. 13.07.2010 Тема:
“Што треба да знаеме за болничките инфекции и антимикробната терапија“ – предавач Др.Снежана Т.Ѓуроска

Тема:
“Антибиотска профилакса во кардиохирургија“ – предавач 
Др.Маја Димитровска

Тема:
“Менаџмент на пациенти со суправентрикуларна аритмија“– предавач  Др.Милка Клинчева
9. 11.06.2010 Тема:
“Менаџмент на пациент со СТЕМИ” – предавач др. Томе Ристов

Тема:
“Лекување и контрола на хроничната болка” – предавач проф.  др. Лазар Шендов

Тема:
“Менаџмент на невропатската болка” – предавач проф. Др. Лиљана Илиевска
10. 03.05.2010 Тема:
“Третман на рани” – предавач др. Никола Христов
11. 25.03.2010 Тема:
„64 МСКТ на мускулоскелетен систем“ – предавач др. Билјана Божиновска

Тема:
„ Рентгенографија на мускулоскелетен систем “ – предавач РТГ-техн. Михајло Маноилов
12. 04.03.2010 Тема:
“Вакум Преврска” – предавач др. Александра Димова
13. 23.02.2010 Тема:
“Хронична обструктивна белодробна болест” - предавач  др. Јулијана Шорко

Организирани научни работилници во 2009 година

1. 04/2009 Фила Фарм ДООЕЛ,

тема: “Респираторна нега”

• “Респираторен третман на пациенти во интензивна нега”- предавач Др. Тања Анѓушева
• “Превенција на ВАП” – предавач мед. с. Тања Пампел
• “Респираторни Инфекции” – предавач Др. Снежана Ѓуроска Туфекџиска
• “Предоперативна респираторна подготовка на кардиохируршки пациенти” – предавач Анета Манасиева
• “Протективни вентилаторни стратегии” – предавач Виш Научен сор. Мирјана Шошолчева
• “Превенција на ателектази” – предавач Проф д-р. Зорка Николова
• “Аналгоседација на пациенти на респиратор во Интензивна нега” – предавач Др. Владо Петровски
• “Неинвазивна вентилација” – предавач Др. Звонко Крстевски
• “Аспекти на НИВ од страна на нега” – предавач мед.с. Тања Пампел
• “Физиотерапевтски пристап на ХОББ” – предавач Олгица Димитров
• “Климатизација на дишни гасови” – предавач мед.с. Тања Пампел
• “Назален СРАР како метод на респираторна поддршка кај новородени деца” – предавач Др. Марина Поп-Лазарова
• “Перкурана трахеотомија” – предавач Др. Тања Анѓушева
• “Нега на трахеотомиран пациент” – мед.с. Весна Наумовска

2. 05/2009 Фила Фарм ДООЕЛ на скопскиот саем за медицина,

Тема: ”Кардиопулмонална реанимација - вовед во ALS (Advanced Life Support)”
според ERC (European Resuscitation Committee) Guidelines 2005

 предавачи:

- Др. Владо Петровски
- Мед.с. Тања Пампел
- В.м.с Весна Наумовска


3. 11/2009 Фила Фарм ДООЕЛ во соработка со Клиниката за ОРЛ, под покровителство на Европскоро Здружение за дишни патишта и Македонското здружение на лекари за анестезија, реанимација и интензивно лекување,

Тема: “Третман на дишни патишта”

предавачи:

- Проф.Камил Токер
- Проф. Марија Шољакова
- Виш Научен сор. Мирјана Шошолчева
- Науч.сор. Билјана Ширгоска
- Науч. Сор. Никола Николовски
- М-р. Д-р. Душанка Јањевиќ
- Д-р. Милан Мијовиќ
- Д-р. Тања Анѓушева
- Д-р. Весна Папуга
- Виш.мед.с. Весна Наумоска

 

Едукативен состанок во соработка со здружението на лекари по општа пракса на Р. Македонија

1. 19.12.2010 – Скопје, на тема:
Периферна васкуларна болест, дијагноза, третман, превенција
• „ Клиничка слика и дијагностика кај васкуларни болести “ – Др. Тања Анѓушева
• „ 64-слојната компјутеризирана томографија на коронарните ( КТ коронарографија ) и каротидните крвни садови “ – Др. Лидија Вељановска
• „ Абдоминална аортна аневризма и периферна артериска болест  “ – Др. Звонко Атанасов
• „ Флебографија “ – Др. Билјана Божиновска
• „ Хируршки третман на васкуларни болести  “ – Академик Др. Жан Митрев
2. 06.03.2010 – Кавадарци, на тема:
Периферна васкуларна болест, дијагноза, третман, превенција

• „ Клиничка слика и дијагностика кај васкуларни болести “ – Др. Тања Анѓушева
•  „ 64-слојната компјутеризирана томографија  на коронарните ( КТ коронарографија ) и каротидните крвни садови “ – Др. Лидија Вељановска
•  „ Абдоминална аортна аневризма и периферна артериска болест  “ – Др. Звонко Атанасов
•  „ Флебографија “ – Др. Билјана Божиновска
•  „ Хируршки третман на васкуларни болести  “ – Академик Др. Жан Митрев
3. 27.03.2010 – Битола, на тема:
Периферна васкуларна болест, дијагноза, третман, превенција
• „Трендови во абдоминалната хирургија во ФИЛИП ВТОРИ“ - Др. Јован Мирчевски
• „Трендови во ортопедската хирургија во ФИЛИП ВТОРИ“- Др. Сашо Младеновски
• „Современа 64-слојна компјутеризирана томографија на крвните садови“ - Др. Билјана Божиновска
• „Клиничка слика и дијагностика кај васкуларни болести“- Др. Тања Анѓушева
• „Хируршки третман на васкуларни болести“ - Академик др. Жан Митрев
4. 14.05.2010 – Штип , на тема:
Периферна васкуларна болест, дијагноза, третман, превенција
• „Трендови во абдоминалната хирургија во ФИЛИП ВТОРИ“ - Др. Јован Мирчевски
• „Трендови во ортопедската хирургија во ФИЛИП ВТОРИ“- Др. Сашо Младеновски
• „Современа 64-слојна компјутеризирана томографија на крвните садови“ –
Др. Билјана Божиновска
• „Клиничка слика и дијагностика кај васкуларни болести“- Др. Тања Анѓушева
• „Хируршки третман на васкуларни болести“ - Академик Др. Жан Митрев
5. 26.06.2010 – Охрид, на тема:
Периферна васкуларна болест, дијагноза, третман, превенција

• „Развој на гастродијагностиката во ФИЛИП ВТОРИ“ - Др. Здравко Стојковски
• „Трендови во ортопедската хирургија во ФИЛИП ВТОРИ“- Др. Сашо Младеновски
• „Современа 64-слојна компјутеризирана томографија на крвните садови“ –
Др. Билјана Божиновска
• „Клиничка слика и дијагностика кај васкуларни болести“- Др. Тања Анѓушева
• „Хируршки третман на васкуларни болести“ - Академик Др. Жан Митрев
6. 03.12.2010 Скопје, на тема:
Нови концепти во стратегијата за третман на исхемичен мозочен удар
• “Третман на каротидна болест” – академик др. Жан Митрев
• “Протоколи за третман на исхемични васкуларни болести (медикаментен и хируршки, медицина базирана на докази)” – доц. др. Наталија Банева
• “Примена на васкуларниот ултра звук во дијагностика, третман и превенција на каротидната артериска болест” – др. Милан Марковски
• “64 МСКТ во дијагностика на каротидна болест” – др. Билјана Божиновска
• “Искуства од употребата на Клопидогрел кај кардиоваскуларни пациенти” – др. Тања Анѓушева
                                                                           

Превенција на срцев инфаркт, мозочен инфаркт и гангрена
Дознајте повеќе, превентивно информирајте се за вашето здравје...
Преземете ја презентацијата овде

11-13 Јануари 2007 година
Во период од 11-13 јануари 2007 година во ПЗУ „ ФИЛИП ВТОРИ“ гостуваше Проф.Др.Босилка Вујисиќ-Тесиќ од Клинички Центар на Србија, Универзитетски институт за кардиоваскуларни заболувања - Белград.
На 12 и 13 Јануари 2007 година Др.Вујисиќ-Тесиќ одржа едукативно предавање на тема:
„МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЈА И ЕХОКАРДИОГРАФИЈА НА ВЕШТАЧКИ ВАЛВУЛИ ИЛИ ДИСЕКЦИЈА НА АОРТА“.
По завршување на предавањето се разви дискусија на темата и се разменија искуства од областа на клиничаката ехокардиографијата.

12-14 Декември 2006 година
Во просториите на ПЗУ „ ФИЛИП ВТОРИ“ се одржа интерно и специјализирано предавање од страна на прф.Др.Смиља Каленич на тема;
„Профилакса во кардиохирургијата. Новитети во хигиената на раце“ – Проф.Др.Смиља Каленич
На ова предавање медицинскиот персонал ја имаше таа прилика да ги слушне најновите  сознанија за профилаксата во кардиохирургијата, како и за сите новитети во хигиената на раце.


05-09 Јуни 2006 година
Проф.Д-р.Марко Турина е роден 1937-та година во Загреб;
По завршувањето на студиите по медицина во родниот град заминува на доедукација и доусовршување во Цирих, Швајцарија;
Од 1962-та година па се до денес живее и работи во Цирих и постигнува големи успеси во својата област;
По истражувачкиот период во САД, од 1985 година завзема раководна функција во Универзитетската Клиника за кардиоваскуларна хирургија, каде што се вршат околу 1400 операции на отворено срце, од нив околу 150 се интервенции кај деца со вродени и срцеви аномалии. До денес во Клиниката се извршени околу 250 трансплантации на срце;
1996-та година  ги превзема должностите на Декан на факултетот;
 Проф.Д-р.Турина е автор на 197 публицирани научни трудови објавени на PubMed.
Од 05-09 Јуни 2006 година наш гостин беше токму тој водечкиот кардиохирург и научник Проф. Д-р. Марко Турина.
На 06 Јуни 2006 година се одржа предавање во Кино салата при Воената болница на следните теми:
„ Нови достигнувања во хирургијата на аорта“- Академик Д-р.Жан Митрев
„Хирургија на аортна дисекција и на анеуризма на аорта“ - Проф. Д-р. Марко Турина

25-27 Мај 2006 година
Во периодот од 25-27 Мај 2006 година на наша гостинка беше Проф.Др.Смиња Каленич од Загреб, Хрватска.
Проф.Каленич одржа предавање на ден 26 Мај 2006 година во хотел „Холидеј Ин“- Скопје, на кое присуствуваа медицински лица од целата република.
Предавањето и организацијата беше од страна на Фила Фарм, а за секое присуство се доделуваа сертификати.
Теми на предавањето беа следните:                      
“МРСА - Што можеме Ние да направиме?” - Проф. Д-р. Смиља Каленич
“ Интрахоспитални инфекции кај кардиохируршките пациенти” - Проф. Д-р. Смиља Каленич
 “Влијание на протоколот во контролата на ширење на МРСА” - Проф. Д-р. Смиља Каленич
“Протоколи за спречување на интрахоспитални инфекции кај кардиохируршките пациенти” - Проф. Д-р. Смиља Каленич

05-09 Јуни 2006 година
Проф.Д-р.Марко Турина е роден 1937-та година во Загреб;
По завршувањето на студиите по медицина во родниот град заминува на доедукација и доусовршување во Цирих, Швајцарија;
Од 1962-та година па се до денес живее и работи во Цирих и постигнува големи успеси во својата област;
По истражувачкиот период во САД, од 1985 година завзема раководна функција во Универзитетската Клиника за кардиоваскуларна хирургија, каде што се вршат околу 1400 операции на отворено срце, од нив околу 150 се интервенции кај деца со вродени и срцеви аномалии. До денес во Клиниката се извршени околу 250 трансплантации на срце;
1996-та година  ги превзема должностите на Декан на факултетот;
 Проф.Д-р.Турина е автор на 197 публицирани научни трудови објавени на PubMed.
Од 05-09 Јуни 2006 година наш гостин беше токму тој водечкиот кардиохирург и научник Проф. Д-р. Марко Турина.
На 06 Јуни 2006 година се одржа предавање во Кино салата при Воената болница на следните теми:
„ Нови достигнувања во хирургијата на аорта“- Академик Д-р.Жан Митрев
„Хирургија на аортна дисекција и на анеуризма на аорта“ - Проф. Д-р. Марко Турина

25-27 Мај 2006 година
Во периодот од 25-27 Мај 2006 година на наша гостинка беше Проф.Др.Смиња Каленич од Загреб, Хрватска.
Проф.Каленич одржа предавање на ден 26 Мај 2006 година во хотел „Холидеј Ин“- Скопје, на кое присуствуваа медицински лица од целата република.
Предавањето и организацијата беше од страна на Фила Фарм, а за секое присуство се доделуваа сертификати.
Теми на предавањето беа следните:                      
“МРСА - Што можеме Ние да направиме?” - Проф. Д-р. Смиља Каленич
“ Интрахоспитални инфекции кај кардиохируршките пациенти” - Проф. Д-р. Смиља Каленич
 “Влијание на протоколот во контролата на ширење на МРСА” - Проф. Д-р. Смиља Каленич
“Протоколи за спречување на интрахоспитални инфекции кај кардиохируршките пациенти” - Проф. Д-р. Смиља Каленич


05-08 Април 2006 година
 По повод 6-години од постоењето на Специјалната болница за кардиохирургија „ФИЛИП ВТОРИ“ и достигнувањата на кардиохирургијата во Македонија  на наше големо задоволство во периодот од 05-08 Април 2006 година  специјални гости ни беа:
Проф. Д-р.Лео Антонович Бокерија -  Академик во Руската Академија на Медицинските Науки, главен кардиохирург на Русија, директор на научниот центар за кардиоваскуларна хирургија  „А.Н. Бакулев“ и член на општесвтвената палата на Руската федерација;
Проф.Д-р. Вадим Јурјевич Мерзљак -  Шеф на одделот за минимално инванзивната хирургија во Научниот Центар „ А.Н.Бакулев“;
Компаративен приказ на достигнувањата на кардиохирургијата во Македонија и Русија беше претставен во сесијата на предавања која се одржа на 06 Април 2006 година во 13 часот, во кино салата при Воената Болница во Скопје.
По завршување на предавањата кои беа посетени од голем број на медицинки лица од целата република, како и новинари од печатените и електронските медиуми, во 14:30 часот се одржа прес конференција во холот пред салата на Воена болница.

Назад


Услуги покриени од Фонд за здравствено осигурување на РМ