replica watchesThey are aswell acclaimed for the artist Hermes replica handbags, which adored by artist haversack connoisseurs the angel over. Chanel has been about for abounding years earning itself a position top on the haversack actualization ladder.
‘илип ¬тори }
ѕќƒќЅ–ќ «ƒ–ј¬£≈
 

ћобилна апликациЉа на —пециЉална Ѕолница ‘илип ¬тори

«а подобра услуга и поголема достапност на информациите за нашите пациенти направивме мобилна апликациЉа. јпликациЉата е достапна на таблети и мобилни уреди со iOS , андроид и windows оперативен систем. »стата можете бесплатно да Ља преземете преку пребаруваЬе во storе-овите: Filip Vtori Hospital Macedonia Ћинкови за превземаЬе се следниве:

ћобилна апликациЉаќƒƒ≈Ћ≈Ќ»≈ «ј јЌ≈—“≈«»£ј

 

ѕроцесот за подготовка на пациенти за операциЉа од страна на тимот на врвни анестезиолози и анестетичари во ѕ«” ‘»Ћ»ѕ ¬“ќ–» се состои од следното:

 ѕредоперативна  ¬изита
-  «апознаваЬе на  пациентот со анестезиологот, анестетичарот;
-  ќбЉаснуваЬе за  текот на анестезиЉата, постоперативниот период и други работи од интерес на пациентот;
-  »сториЉа на  болеста: лабораториски, –тг, ≈хо и други наоди;
-  ѕисмена согласност за изведуваЬе на операциЉата во комбинирана анестезиЉа (општа-регионална).

ѕрипрема  за  јнестезиЉа 
ѕред да доЉде пациентот во операционата сала, должност на анестетичарот е внимателно да ги истестира апаратите за анестезиЉа, како и да се провери другата опрема коЉа Эе се користи во тек на анестезиЉата.
- “реба да се провери дали апаратите се комплетни, односно дали на нив има: црева и балон за дишеЬе, канистер (сад) со апсорбер за Љаглерод диоксид (сода лиме), валвули, антибактериски филтер. ≈дна од наЉважните работи коЉа треба да се провери пред почетокот на секоЉа анестезиЉа е снабдуваЬе на апаратите со кислород. Ќа нашата клиника доводот на гасови е централен,а манометрите се наоГаат на предниот панел од апаратите и доволно е само да се погледне и Эе знаеме дали е доволен доводот на гасови;
- ѕотоа се проверува дали имаме губиток на гасови надвор од апаратите. “оа е таканаречен селф тест со коЉ апаратите сами се тестираат, но со наше претходно подесуваЬе;
- ¬ажна е проверката на аспираторот, коЉ се наоГа на самиот апарат, особено каЉ пациенти со полн стомак, каде постои опасност од повратени маси и истите да се аспирираат. јпаратите кои обезбедуваат негативен притисок (вакуум), се генерираат со електрична енергиЉа, преку централен довод на гасови и механички;
- ѕотребен е избор на маска коЉа според големината Эе одговара на лицето на пациентот коЉ се анестезира. —е произведуваат од гума и пластика, а нивната големина е од маски за бебиЬа, па се до маски за возрасни. ѕоставуваЬето на маската (по заспиваЬе на пациентот) и одржуваЬе на вентилациЉа изгледа едноставно, но претходно е неопходна практична едукациЉа;
- “убус (цевка за дишеЬе) за ендотрахеална интубациЉа треба да се одбере според возраста и полот на пациентот и секогаш посебно каЉ деца треба да се има помал и поголем броЉ;
- ѕотоа анестетичарот поставува интра-венска канила, коЉа служи за даваЬе на лековите за вовед во анестезиЉата;
- —е поставуваат ≈ √-електроди;
-—анжетна за неинвазивно мереЬе на крвниот притисок и пулсоксиметриЉа (мереЬе на заситеност на кислород во крвта);
- ≈ден саат пред да влезе пациентот во просториЉата за анестезиЉа пациентот се премедицира со тбл.мидазолам 7.5мг.;

»нвазивни (болни) манипулации
Ќапомена : —ите инвазивни (болни) манипулации  се  поставуваат  во  Ћќ јЋЌј  јЌ≈—“≈«»£ј (за намалуваЬе на болката);
- ѕоставуваЬе  интра-венска канила;
- ѕоставуваЬе на  ≈пидурален катетер (еден ден пред операциЉа);
- ѕоставуваЬе на артериска линиЉа (непосредно пред операциЉа);

¬овед  во  јнестезиЉа со »нвазивен мониторинг
-»нтубациЉа-поставуваЬе на тубус-црево во душник за помагаЬе на дишеЬето;
-ѕоставуваЬе на централен венски катетер;
-ѕоставуваЬе на назогастрична сонда;
-ѕоставуваЬе на уринарен  катетер;
-ѕоставуваЬе на ректална  сонда;

¬несуваЬе  на  пациентот  во  операциона  сала

ќперациЉа

≈кстубациЉa: вадеЬе  на  тубусот-цревото од  душникот кога пациентот диши самостално и задоволително во операциона  сала или во единица  за интензивна нега.

ѕрипрема  за  јнестезиЉа

»нвазивни (болни) манипулации
Ќапомена: —ите инвазивни (болни) манипулации  се  поставуваат  во  Ћќ јЋЌј  јЌ≈—“≈«»£ј (за намалуваЬе на болката).
- ѕоставуваЬе интра-венска канила;
јнестетичарот поставува интра венска канила, коЉа служи за даваЬе на лековите за вовед во анестезиЉата.
- ѕоставуваЬе на ≈пидурален катетер (еден ден пред операциЉа);
- ѕоставуваЬе на артериска линиЉа;
ѕред да се воведе пациентот во општа анестезиЉа се поставува канила за инвазивно мерЬе на крвниот притисок во тек на операциЉата и за време на интензивниот третман. «а таа цел се пунктираат:
-десна артериЉа радиЉалис
-десна артериЉа феморалис или
-лева артериЉа феморалис.
ѕостапка:
-се палпира артерискиот крвен сад;
-местото на пункциЉа адекватно се дезинфицира;
-се покрива со стерилна компреса;
-се инфилтрира со локален анестетик (5мл Ћидокаин 2%);
-се прави убод на кожата со канила;
-се внесува жицата преку канилата и преку жицата се внесува катетерот (метода на  —елдингер);
-се пропира со шприц со физиолошки раствор;
-се фиксира со конец за да не се извади во тек на операциЉата;
-потоа се конектира со системот за мереЬе на притисок коЉ претходно е спремен и се конектира на монитор.

¬овед  во  анестезиЉа со  инвазивен мониторинг
«а сите овие постапки пациентот е во анестезиЉа (заспан) така да нема ништо да осети
ѕотребни лекови:

 • јмп.ћидазолам 3-5мг
 • јмп.—уфентанЊл 25-50?г
 • јмп.ѕанкурониум 8мг
 • јмп.≈томидат 20мг
 • ¬олатилен анестетик: »софлуран
 • Ќосечки расвор: –ингер или ‘изиолоски.

јнестетичарот ги дава лековите во претходно поставената периферна венска линиЉа, додека анестезиологот мануелно го вентилира пациентот. ѕотоа анестетичарот го подава ларингоскопот, се прави инспекциЉа и се интубира пациентот со соодветен броЉ на тубус. “убусот се фиксира со фластер. —е вентилира на машинско контролирано дишеЬе. ќва се прави кога пациентот е веЭе во општа анестезиЉа.
- »нтубациЉа - поставуваЬе на тубус-црево во душник за помагаЬе на дишеЬето
- ѕоставуваЬе на централен венски катетер

÷ентрални вени  се големите вени кои се лоцирани во градниот кош кои имаат директен континуитет со десната преткомора (атриум). «а пристап кон централните вени се користат:
          -внатрешната  Љугуларна;
          -субклавиЉа;
          -феморална;
          -преку периферен венски пристап.

ѕоставуваЬе на централен венски катетер:

 • ѕацеиентот се поставува во “ренделенбургова положба (за да се визуелизираат вените на вратот и да се спречи настануваЬе на воздушна емболиЉа при пункциЉа заради негативниот притисок во големите вени на вратот);
 • ѕолето за пункциЉа добро се дезинфицира;
 • —е покрива со стерилна компреса;
 • —е прави пункциЉа на внатрешната Љугуларна вена (од десна страна) по методот на —елдингер;
 • »глата се држи со десната рака, а со левата се лоцира вената;
 • —е пробива кожата на местото каде што минува линиЉата повлечена низ крикоидната рскавица и го сече внатрешниот раб на внатрешната глава на стерноклеидомастоидниот мускул;
 • ¬о моментот кога Эе се добие венска крв во иглата и шприцот, се вади шприцот (се внимава да не навлезе воздух во циркулациЉата) и низ иглата се пласира жицата;
 • Ќиз жицата се пласира дилататорот за да се прошири отворот, па и тоЉ се вади и се пласира централниот венски катетер на висина од 12-15цм. ЌаЉчесто користиме централни венски со три лумена;
 • ѕо пропираЬе на лумените се конектираат троканалници, се аспирира воздухот од нив, а потоа се промиваат со физиолошки раствор;
 • ѕотоа централниот венски катетер се фиксира со конец и игла;

≈дна од важните компликации при канулираЬе на централната вена е инфекциЉа и сепса. «атоа мора да се работи во строго асептични услови.
ќсновни индикации за мереЬе на централниот венски притисок се состоЉби на акутни загуби на интраваскуларниот волумен, состоЉбата на вентрикуларната функциЉа или венскиот капацитет. ѕостапката за поставуваЬе на ÷¬  се извршува во општа анестезиЉа.

ѕоставуваЬе  на  назогастрична сонда
 —тандардните назогастрични сонди се со затворен заоблен врв, со должина од 100 до 150цм. —е произведуваат во разни големини изразени во мм. на внатрешниот диЉаметар или според ÷хариер (меГународно прифатена мерка за големина). ЌаЉчесто се произведуваат  од поливинилска пластика коЉа помалку ги иритира ткивата. —ондата се поставува наЉчесто во нос, а може и во уста. ѕоставуваЬето на назогастричната сонда каЉ нас е индицирано за редуцираЬе на ризикот од аспирациЉа при воведот во анестезиЉа и аспирациЉа на желудочната соджина. 
ѕостапка:
- —е прави инспекциЉа на ноздрите и се одлучува во коЉа ноздра Эе се постави сондата, претходно премачкана со гел xylocain;
- »збраната сонда се внесува во ноздрата, вертикално и надолу. ЅидеЉЭи пациентот е под деЉство на анестезиЉа, се случува сондата да се заплетка во ендотрахеалната региЉа, што се констатира со отпор при водеЬето. ¬о оваа ситуациЉа главата на пациентот се поставува во флексиЉа (се подигнува нагоре) и се внесува сондата. јко имаме потешкотии користиме форцепс според ћагилл, со коЉ врвот на сондата се насочува кон езофагусот;
- —е проверува позициЉата на сондата со поЉава или аспирациЉа на желудочна содржина или се инсуфлира  20мл воздух и истовремено се аускултира во пределот на епигастриумот;
- —ондата се конектира со кеса и се фиксира со посебни фластери за назогастрична сонда.

ѕоставуваЬе  на  уринарен  катетер 
 атетерот се поставува кога пациентот е веЭе во општа анестезиЉа. ÷елта на поставуваЬе на катетерот во мочниот меур е следеЬе на диурезата на пациентот во тек на операциЉата. »сто така Ља олеснува евиденциЉата на урина  во првите два постоперативни дена  на интензивна нега.
¬о секоЉдневната практика се користат стерилни сетови и катетри со балон според ‘олеЊ.  атетеризациЉа со катетер според ‘олеЊ:
- ѕациентот лежи на грб. ѕред почетокот на постапката се подготвува потребен матерjaл коЉ се состои од:

  • ”ринарен катетер со соодветна големина;
  • —редство за дезинфекциЉа-Ѕетадине;
  • —терилни тупфери;
  • —терилни ракавици;
  • ѕарафин или гел ПЊлоцаин;
  • Ўприц со 5-10мл физиолошки раствор.

- —е облекуваат стерилни ракавици и се премачкува врвот на катетерот со парафин или гел ЯЊлоцаин;
- —е дезинфицира местото за поставуваЬе на катетерот;
-  атетерот коЉ е претходно премачкан со парафин или ЯЊлоцаин се внесува со потребната должина, односно се обезбедува балонот на катетерот да е во мочното бабуле, а не во уретрата;
- Ѕалонот се полни со 10мл физиолошки раствор и се повлекува до делот на вратот на бабулето. јко катетерот е правилно поставен Эе потече урина;
- ѕо изведената постапка, катетерот се поврзува со урометар за часовна диуреза и се фиксира заедно со ректалната температурна сонда за оперативниот стол под нивото на пациентот.

ѕоставуваЬе  на  ректална  сонда во општа анестезиЉа

≈кстубациЉа: вадеЬе  на  тубусот-цревото од душникот кога пациентот диши самостално и задоволително во операциона  сала или во единица  за интензивна нега.

 

 

Ќазад до организациона структура

 

 

 


”слуги покриени од ‘онд за здравствено осигуруваЬе на –ћ


]]>