}
ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ
 

Кардиоваскуларни решенија

Медицинската книга „Кардиоваскуларни решенија“ е веќе во продажба и може да се купи на следните продажни места во Р.Македонија:

 • Просветно дело
 • Култура
 • Матица Македонска
 • Книжарница Три
 • Академска Книга
 • Табернакул
 • KupiKniga.mk

13 години Филип Втори

Медицинската книга „Кардиоваскуларни решенија“ е веќе во продажба и може да се купи на следните продажни места во Р.Македонија:

 • Просветно дело
 • Култура
 • Матица Македонска
 • Книжарница три
 • Академска Книга
 • Табернакул

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈА

 

Процесот за подготовка на пациенти за операција од страна на тимот на врвни анестезиолози и анестетичари во ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ се состои од следното:

 Предоперативна  Визита
-  Запознавање на  пациентот со анестезиологот, анестетичарот;
-  Објаснување за  текот на анестезијата, постоперативниот период и други работи од интерес на пациентот;
-  Историја на  болеста: лабораториски, Ртг, Ехо и други наоди;
-  Писмена согласност за изведување на операцијата во комбинирана анестезија (општа-регионална).

Припрема  за  Анестезија 
Пред да дојде пациентот во операционата сала, должност на анестетичарот е внимателно да ги истестира апаратите за анестезија, како и да се провери другата опрема која ќе се користи во тек на анестезијата.
- Треба да се провери дали апаратите се комплетни, односно дали на нив има: црева и балон за дишење, канистер (сад) со апсорбер за јаглерод диоксид (сода лиме), валвули, антибактериски филтер. Една од најважните работи која треба да се провери пред почетокот на секоја анестезија е снабдување на апаратите со кислород. На нашата клиника доводот на гасови е централен,а манометрите се наоѓаат на предниот панел од апаратите и доволно е само да се погледне и ќе знаеме дали е доволен доводот на гасови;
- Потоа се проверува дали имаме губиток на гасови надвор од апаратите. Тоа е таканаречен селф тест со кој апаратите сами се тестираат, но со наше претходно подесување;
- Важна е проверката на аспираторот, кој се наоѓа на самиот апарат, особено кај пациенти со полн стомак, каде постои опасност од повратени маси и истите да се аспирираат. Апаратите кои обезбедуваат негативен притисок (вакуум), се генерираат со електрична енергија, преку централен довод на гасови и механички;
- Потребен е избор на маска која според големината ќе одговара на лицето на пациентот кој се анестезира. Се произведуваат од гума и пластика, а нивната големина е од маски за бебиња, па се до маски за возрасни. Поставувањето на маската (по заспивање на пациентот) и одржување на вентилација изгледа едноставно, но претходно е неопходна практична едукација;
- Тубус (цевка за дишење) за ендотрахеална интубација треба да се одбере според возраста и полот на пациентот и секогаш посебно кај деца треба да се има помал и поголем број;
- Потоа анестетичарот поставува интра-венска канила, која служи за давање на лековите за вовед во анестезијата;
- Се поставуваат ЕКГ-електроди;
-Санжетна за неинвазивно мерење на крвниот притисок и пулсоксиметрија (мерење на заситеност на кислород во крвта);
- Еден саат пред да влезе пациентот во просторијата за анестезија пациентот се премедицира со тбл.мидазолам 7.5мг.;

Инвазивни (болни) манипулации
Напомена : Сите инвазивни (болни) манипулации  се  поставуваат  во  ЛОКАЛНА  АНЕСТЕЗИЈА (за намалување на болката);
- Поставување  интра-венска канила;
- Поставување на  Епидурален катетер (еден ден пред операција);
- Поставување на артериска линија (непосредно пред операција);

Вовед  во  Анестезија со Инвазивен мониторинг
-Интубација-поставување на тубус-црево во душник за помагање на дишењето;
-Поставување на централен венски катетер;
-Поставување на назогастрична сонда;
-Поставување на уринарен  катетер;
-Поставување на ректална  сонда;

Внесување  на  пациентот  во  операциона  сала

Операција

Екстубацијa: вадење  на  тубусот-цревото од  душникот кога пациентот диши самостално и задоволително во операциона  сала или во единица  за интензивна нега.

Припрема  за  Анестезија

Инвазивни (болни) манипулации
Напомена: Сите инвазивни (болни) манипулации  се  поставуваат  во  ЛОКАЛНА  АНЕСТЕЗИЈА (за намалување на болката).
- Поставување интра-венска канила;
Анестетичарот поставува интра венска канила, која служи за давање на лековите за вовед во анестезијата.
- Поставување на Епидурален катетер (еден ден пред операција);
- Поставување на артериска линија;
Пред да се воведе пациентот во општа анестезија се поставува канила за инвазивно мерње на крвниот притисок во тек на операцијата и за време на интензивниот третман. За таа цел се пунктираат:
-десна артерија радијалис
-десна артерија феморалис или
-лева артерија феморалис.
Постапка:
-се палпира артерискиот крвен сад;
-местото на пункција адекватно се дезинфицира;
-се покрива со стерилна компреса;
-се инфилтрира со локален анестетик (5мл Лидокаин 2%);
-се прави убод на кожата со канила;
-се внесува жицата преку канилата и преку жицата се внесува катетерот (метода на  Селдингер);
-се пропира со шприц со физиолошки раствор;
-се фиксира со конец за да не се извади во тек на операцијата;
-потоа се конектира со системот за мерење на притисок кој претходно е спремен и се конектира на монитор.

Вовед  во  анестезија со  инвазивен мониторинг
За сите овие постапки пациентот е во анестезија (заспан) така да нема ништо да осети
Потребни лекови:

 • Амп.Мидазолам 3-5мг
 • Амп.Суфентанѕл 25-50?г
 • Амп.Панкурониум 8мг
 • Амп.Етомидат 20мг
 • Волатилен анестетик: Исофлуран
 • Носечки расвор: Рингер или Физиолоски.

Анестетичарот ги дава лековите во претходно поставената периферна венска линија, додека анестезиологот мануелно го вентилира пациентот. Потоа анестетичарот го подава ларингоскопот, се прави инспекција и се интубира пациентот со соодветен број на тубус. Тубусот се фиксира со фластер. Се вентилира на машинско контролирано дишење. Ова се прави кога пациентот е веќе во општа анестезија.
- Интубација - поставување на тубус-црево во душник за помагање на дишењето
- Поставување на централен венски катетер

Централни вени  се големите вени кои се лоцирани во градниот кош кои имаат директен континуитет со десната преткомора (атриум). За пристап кон централните вени се користат:
          -внатрешната  југуларна;
          -субклавија;
          -феморална;
          -преку периферен венски пристап.

Поставување на централен венски катетер:

 • Пацеиентот се поставува во Тренделенбургова положба (за да се визуелизираат вените на вратот и да се спречи настанување на воздушна емболија при пункција заради негативниот притисок во големите вени на вратот);
 • Полето за пункција добро се дезинфицира;
 • Се покрива со стерилна компреса;
 • Се прави пункција на внатрешната југуларна вена (од десна страна) по методот на Селдингер;
 • Иглата се држи со десната рака, а со левата се лоцира вената;
 • Се пробива кожата на местото каде што минува линијата повлечена низ крикоидната рскавица и го сече внатрешниот раб на внатрешната глава на стерноклеидомастоидниот мускул;
 • Во моментот кога ќе се добие венска крв во иглата и шприцот, се вади шприцот (се внимава да не навлезе воздух во циркулацијата) и низ иглата се пласира жицата;
 • Низ жицата се пласира дилататорот за да се прошири отворот, па и тој се вади и се пласира централниот венски катетер на висина од 12-15цм. Најчесто користиме централни венски со три лумена;
 • По пропирање на лумените се конектираат троканалници, се аспирира воздухот од нив, а потоа се промиваат со физиолошки раствор;
 • Потоа централниот венски катетер се фиксира со конец и игла;

Една од важните компликации при канулирање на централната вена е инфекција и сепса. Затоа мора да се работи во строго асептични услови.
Основни индикации за мерење на централниот венски притисок се состојби на акутни загуби на интраваскуларниот волумен, состојбата на вентрикуларната функција или венскиот капацитет. Постапката за поставување на ЦВК се извршува во општа анестезија.

Поставување  на  назогастрична сонда
 Стандардните назогастрични сонди се со затворен заоблен врв, со должина од 100 до 150цм. Се произведуваат во разни големини изразени во мм. на внатрешниот дијаметар или според Цхариер (меѓународно прифатена мерка за големина). Најчесто се произведуваат  од поливинилска пластика која помалку ги иритира ткивата. Сондата се поставува најчесто во нос, а може и во уста. Поставувањето на назогастричната сонда кај нас е индицирано за редуцирање на ризикот од аспирација при воведот во анестезија и аспирација на желудочната соджина. 
Постапка:
- Се прави инспекција на ноздрите и се одлучува во која ноздра ќе се постави сондата, претходно премачкана со гел xylocain;
- Избраната сонда се внесува во ноздрата, вертикално и надолу. Бидејќи пациентот е под дејство на анестезија, се случува сондата да се заплетка во ендотрахеалната регија, што се констатира со отпор при водењето. Во оваа ситуација главата на пациентот се поставува во флексија (се подигнува нагоре) и се внесува сондата. Ако имаме потешкотии користиме форцепс според Магилл, со кој врвот на сондата се насочува кон езофагусот;
- Се проверува позицијата на сондата со појава или аспирација на желудочна содржина или се инсуфлира  20мл воздух и истовремено се аускултира во пределот на епигастриумот;
- Сондата се конектира со кеса и се фиксира со посебни фластери за назогастрична сонда.

Поставување  на  уринарен  катетер 
Катетерот се поставува кога пациентот е веќе во општа анестезија. Целта на поставување на катетерот во мочниот меур е следење на диурезата на пациентот во тек на операцијата. Исто така ја олеснува евиденцијата на урина  во првите два постоперативни дена  на интензивна нега.
Во секојдневната практика се користат стерилни сетови и катетри со балон според Фолеѕ. Катетеризација со катетер според Фолеѕ:
- Пациентот лежи на грб. Пред почетокот на постапката се подготвува потребен матерjaл кој се состои од:

  • Уринарен катетер со соодветна големина;
  • Средство за дезинфекција-Бетадине;
  • Стерилни тупфери;
  • Стерилни ракавици;
  • Парафин или гел Џѕлоцаин;
  • Шприц со 5-10мл физиолошки раствор.

- Се облекуваат стерилни ракавици и се премачкува врвот на катетерот со парафин или гел џѕлоцаин;
- Се дезинфицира местото за поставување на катетерот;
- Катетерот кој е претходно премачкан со парафин или џѕлоцаин се внесува со потребната должина, односно се обезбедува балонот на катетерот да е во мочното бабуле, а не во уретрата;
- Балонот се полни со 10мл физиолошки раствор и се повлекува до делот на вратот на бабулето. Ако катетерот е правилно поставен ќе потече урина;
- По изведената постапка, катетерот се поврзува со урометар за часовна диуреза и се фиксира заедно со ректалната температурна сонда за оперативниот стол под нивото на пациентот.

Поставување  на  ректална  сонда во општа анестезија

Екстубација: вадење  на  тубусот-цревото од душникот кога пациентот диши самостално и задоволително во операциона  сала или во единица  за интензивна нега.

 

 

Назад до организациона структура

 

 

 


ティンバーランド ブーツ ティンバーランド ブーツ カスタム ティンバーランド ブーツ ホワイト ティンバーランド ブーツ メンズ ティンバーランド ブーツ メンズ 6インチ ティンバーランド ブーツ メンズ コーデ ティンバーランド ブーツ メンズ コーディネート ティンバーランド ブーツ メンズ サイズ ティンバーランド ブーツ メンズ 赤 ティンバーランド ブーツ メンズ 黒 ティンバーランド ブーツ メンズ 人気 ティンバーランド ブーツ メンズ 新作 ティンバーランド ブーツ レディース ティンバーランド ブーツ レディース コーディネート ティンバーランド ブーツ 登山 ティンバーランド ブーツ 店舗 ティンバーランドブーツ激安 ティンバーランド ブーツ 激安 ティンバーランド ブーツ 履き方 ティンバーランド ブーツ 通販 ティンバーランド ブーツ 限定 ティンバーランド ブーツ 着こなし ティンバーランド リュック ティンバーランド レディース ティンバーランド レディース アウトレット ティンバーランド レディース コーデ ティンバーランド レディース コーディネート ティンバーランド レディース スニーカー ティンバーランド レディース ヒール ティンバーランド レディース ピンク ティンバーランド レディース ブーツ ティンバーランド レディース ロールトップブーツ ティンバーランド レディース ロングブーツ ティンバーランド レディース 靴 ティンバーランド 白 ティンバーランド 店舗 ティンバーランド 激安 ティンバーランド激安通販 ティンバーランド 時計 ティンバーランド 手入れ ティンバーランド通販 ティンバーランド 通販 ティンバーランド 新作 ティンバーランド靴 ティンバーランド 靴 ティンバーランド 靴 アウトレット ティンバーランド 靴 サイズ ティンバーランド 靴 メンズ ティンバーランド 靴 レディース ティンバーランド 靴 白 ティンバーランド 靴 市原隼人 ティンバーランド 靴 夏 ティンバーランド 靴 折りたたみ Timberland 6インチ Timberland 6インチブーツ Timberland 6インチメンズ Timberland アウトレット Timberland アウトレット アウター Timberland アウトレット レディース Timberland アウトレット 店舗 Timberland カスタム Timberland キッズ Timberland コーディネート Timberland サイズ Timberland サンダル Timberland シューズ Timberland スニーカ Timberland スニーカー Timberland スニーカー ハイカット Timberland スニーカーブーツ Timberland スニーカーメンズ Timberland スニーカー メンズ Timberland スニーカー新作 Timberland デッキシューズ Timberland ファッション Timberland ブーツ Timberland ブーツ 73516 Timberland ブーツ カスタム Timberland ブーツ サイズ Timberland ブーツ ホワイト Timberland ブーツ メンズ Timberland ブーツ メンズ 6インチ Timberland ブーツ メンズ コーデ Timberland ブーツ メンズ コーディネート Timberland ブーツ メンズ サイズ Timberland ブーツ メンズ 赤 Timberland ブーツ メンズ 黒 Timberland ブーツ メンズ 人気 Timberland ブーツ メンズ 新作 Timberland ブーツ レディース Timberland ブーツ ロールトップ Timberland ブーツ 登山 Timberland ブーツ 店舗 Timberland ブーツ 黒 Timberland ブーツ激安 Timberland ブーツ 履き方 Timberland ブーツ 手入れ Timberland ブーツ 価格 Timberland ブーツ 通販 Timberland ブーツ 限定 Timberland ブーツ 着こなし Timberland リュック Timberland レディース Timberland レディース アウトレット Timberland レディース コーデ Timberland レディース コーディネート Timberland レディース スニーカー Timberland レディース ヒール Timberland レディース ピンク Timberland レディース ブーツ Timberland レディース ロールトップブーツ Timberland レディース ロングブーツ Timberland レディース 靴 Timberland 白 Timberland 店舗 Timberland 激安 Timberland 時計 Timberland 手入れ Timberland 通販 Timberland 新作 Timberland 靴 Timberland 靴 アウトレット Timberland 靴 サイズ Timberland 靴 メンズ Timberland 靴 レディース Timberland 靴 白 Timberland 靴 夏 Timberland 靴 折りたたみ オンラインショップ ティンバーランド ティンバーランド6インチ ティンバーランド6インチブーツ ティンバーランド6インチメンズ ティンバーランドアウトレット ティンバーランド アウトレット ティンバーランド アウトレット アウター ティンバーランド アウトレット レディース ティンバーランド アウトレット 店舗 ティンバーランド カスタム ティンバーランド キッズ ティンバーランド コーディネート ティンバーランド サイズ ティンバーランド サンダル ティンバーランドシューズ ティンバーランド スニーカ ティンバーランドスニーカー ティンバーランド スニーカー ティンバーランド スニーカー ハイカット ティンバーランドスニーカーブーツ ティンバーランドスニーカーメンズ ティンバーランド スニーカー メンズ ティンバーランドスニーカー新作 ティンバーランド デッキシューズ ティンバーランド ファッション ズームコービー8 ズームコービー9 ズームコービー コービー8 バッシュ コービー9 バッシュ ナイキ コービー8 ナイキ コービー9 バッシュ コービー8 バッシュ コービー9 ナイキ コービー ナイキズームコービー8 ナイキズームコービー9 コービー バッシュ ナイキ バッシュ コービー ナイキズームコービー バスケットシューズ コービー コービー バッシュ8 コービー バッシュ9 バッシュ コービー バッシュ ナイキ コービー コービー8システム ナイキ コービー8 システム ナイキ コービー9 システム バスケットボールシューズ コービー バスケットシューズ コービー8 バスケットシューズ コービー9 コービー バッシュ最新 ズームコービー8システム ズームコービー9システム バッシュ ズームコービー8 バッシュ ズームコービー9 zoom kobe 8 zoom kobe 9 コービー 8 コービー 9 ズームコービー7 ナイキズームコービー7 コービー バッシュ ナイキ コービー7 ナイキ コービー バッシュ コービー7 ズームコービー7エリート コービー7 評価 ズームコービー7 性能 エアズームコービー7 zoom kobe 7 ctr360 マエストリ ctr360 マエストリ4 ctr360 マエストリ3 ctr360 マエストリ2 NIKE ctr360 マエストリ ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 7 FG cr7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 7 サッカー 香川 ナイキ トータル90 トータル90 新作 ナイキ ハイパーヴェノム ファントム ハイパーヴェノム ファントム 新色 ハイパーヴェノム ファントム オレンジ ハイパーヴェノム ファントム FG ナイキ ハイパーヴェノム ファントム ハイパーヴェノム ファントム パープル マーキュリアル ビクトリー 4 ナイキ マーキュリアル ビクトリー サッカー 香川 F50 マーキュリアル ビクトリー 3 マーキュリアル ビクトリー 4 CR tf アディダス アディピュア 5 アディダス アディゼロ F50 アディゼロ F50 新作 アディゼロ F50 サッカースパイク アディゼロ F50 アディダス F50 2014 アディダス F50 新作 スパイク サッカー F50 サッカー F50 アディパワープレデター 11 ティエンポ サッカースパイク サッカー用品激安店 ティエンポ スパイク ティエンポ ナイキ サッカー専門店 ティエンポ リゲラ サッカー用品 通販 激安 ティエンポリゲラ ティエンポレジェンド ティエンポレジェンド3 加茂サッカーショップ サッカー用品 激安 ティエンポレジェンド4 ティエンポレジェンド4 エリート fg サッカースパイク アディパワープレデター アディパワープレデター サッカー用品 通販 アディダス アディパワープレデター サッカー 香川 F50 新作 アディパワーバリケード8 サッカー用品専門店 ナイキスパイク アディパワープレデター アディダス アディピュア 11プロ 加茂スパイク アディピュア11pro サッカースパイクアディピュア11pro アディダス プレデター リーサルゾーン 12 プレデター リーサルゾーン 新色 サッカー用品激安通販 プレデター リーサルゾーン trx hg プレデター リーサルゾーン trx FG サッカー専門用品店 プレデター リーサルゾーン ジュニア アディダス プレデター リーサルゾーン サッカー用品店 プレデター リーサルゾーン 13 アディダス プレデター リーサルゾーン 13 ナイキ CTR360 マエストリ 3